Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: "AV") van Stempelmaker (hierna: "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna: "Afnemer") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop getoonde goederen. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden vereisen een schriftelijke overeenkomst of schriftelijke bevestiging van de verkoper. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen worden hierbij uitdrukkelijk niet aanvaard.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende offerte van de verkoper, maar dienen als bindend aanbod van de klant.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de onlineshop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het voltooien van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindende contractuele aanbieding met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit. De klant kan het aanbod ook per telefoon, email, post of online contactformulier aan de verkoper voorleggen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (papier of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
  • door de klant om betaling te vragen na het plaatsen van zijn bestelling.

De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de afnemer niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de afnemer niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Voordat de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper bindend wordt aangeleverd, kan de klant eventuele invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie aandachtig te lezen. In het kader van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren tot hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.5 De orderverwerking en het leggen van contact vindt in de regel plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door hem ingeschakelde derden worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3. Herroepingsrecht

3.1 De verkoper wijst er uitdrukkelijk op dat voor producten met een vrij te kiezen grootte, apparaat, verfijning of detailontwerp door de klant ("individueel product") een herroepingsrecht uitgesloten is, aangezien de gecreëerde werken op maat worden geproduceerd conform de specificaties van de klant en afgestemd op zijn persoonlijke behoeften. Voor individuele producten is het recht om de bestelling te annuleren uitgesloten.

3.2 In het geval van producten zonder eigen ontwerp (zie par. 3.1) heeft de consument over het algemeen een herroepingsrecht.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en leveringsadres zich op het moment van sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevindt.

4. Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden duidelijk apart vermeld op de website.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen, extra kosten ontstaan. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van gelden indien de levering niet naar een land buiten de Europese Unie plaatsvindt, maar de klant de betaling van een land buiten de Europese Unie verricht.

5. Wijze van betaling en betalingsvoorwaarden

5.1 De betalingsmogelijkheden worden aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de verkoper.

5.2 Vooruitbetaling: Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

5.3 Aankopen op rekening: Indien gekozen wordt voor de betaalwijze aankoop op rekening, is de aankoopprijs verschuldigd nadat de goederen geleverd en gefactureerd zijn. In dit geval dient de koopprijs zonder aftrek te worden betaald binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om voor alle aankopen de betalingswijze van de factuur niet aan te bieden en gaat onder andere uit van een succesvolle kredietbeoordeling door een door ons gekozen kredietinstelling.

5.4 Aankoop per creditcard: Creditcardbetalingen worden verwerkt door de derde partij die Mollie levert. Op het betalingsproces zijn dan de voorwaarden van Mollie van toepassing.

6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Het in de orderafhandeling van de verkoper vermelde leveringsadres is bepalend voor de transactie.

6.2 Indien de transporteur de verzonden goederen aan de verkoper retourneert omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten van de mislukte verzending. Indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, zijn de retourkosten onderworpen aan de bepalingen van het herroepingsbeleid van de verkoper.

6.3 In de regel wordt de bestelling binnen 1 werkdag verwerkt en verzonden. De levertijd door de vervoerder kan 3-5 dagen in beslag nemen.

6.4 Een vordering van de klant tot schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering is uitgesloten voor zover de vertraging niet opzettelijk of door grove nalatigheid door de verkoper is veroorzaakt.

6.5 De verkoper is gerechtigd tot deelleveringen.

7. Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij de eigendomsrechten op de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 Indien de klant een ondernemer is, moeten de uitgevoerde werken onmiddellijk na levering in het kader van de normale gang van zaken worden geïnspecteerd en moet de verkoper zo nodig onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

8.2 In alle andere gevallen is een melding van gebreken die aan het licht komen, slechts binnen een week mogelijk. Het tijdstip van levering en de datum van ontvangst van de kennisgeving van het gebrek zijn bepalend voor de berekening van de termijn.

8.3 In geval van klachten moeten alle documenten die bij de bestelling horen ter beschikking van de verkoper worden gesteld. Anders is een onmiddellijke behandeling van de klacht niet gegarandeerd.

8.4 Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de klant niet het recht om bezwaar te maken tegen de gehele levering, tenzij een deellevering voor de klant geen gerechtvaardigd belang heeft.

8.5 De klant wordt verzocht een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant dit niet nakomt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele garantieclaims.

9. Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

9.1 Indien de verkoper overeenkomstig de inhoud van het contract niet alleen de levering van de goederen verschuldigd is, maar ook de verwerking van de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant, zal de klant alle voor de verwerking benodigde inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de operator gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld- en bestandsformaten, aan de operator verstrekken en de operator de nodige gebruiksrechten verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de verwerving en verwerving van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat hij het recht heeft om de aan de verkoper ter beschikking gestelde inhoud te gebruiken. Hij ziet er met name op toe dat daarbij geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, met name auteursrechten, merkrechten en persoonlijke rechten.

9.2 De besteller vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden die hij in verband met een inbreuk op zijn rechten tegen de verkoper kan doen gelden door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De cliënt draagt tevens de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechts- en advocatenkosten ten belope van het wettelijke bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. De klant is verplicht de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer in geval van een vordering door derden.

9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren indien de door de klant voor dit doel verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verbodsbepalingen of de goede zeden. Dit geldt met name voor het aanbieden van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, beledigende, bedreigende en/of verheerlijkende inhoud voor jongeren en/of geweld.

10. Toepasselijk recht

10.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van België, met uitsluiting van het recht inzake de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

10.2 Bovendien is deze rechtskeuze niet van toepassing op consumenten die op het moment van sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en leveringsadres zich op het moment van sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevindt.

11. Rechtsgebied

Indien de klant optreedt als handelaar, rechtspersoon naar publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van België, is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de statutaire zetel van de verkoper. Indien de klant buiten het grondgebied van België is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of de uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen kunnen worden toegerekend aan de professionele of commerciële activiteiten van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank in de vestigingsplaats van de klant.

12. Alternatieve geschillenregeling

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

Verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenregeling voor een consumentengeschillencommissie.

Aanpassing: 25-02-2021